Monday, September 1, 2008

မီဒီယာက်ဥ္

က်ေနာ္တို႔ဘာေၾကာင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနၾကသလဲ။ အေနအထားက ထိုေနရာမွ ျပန္စဥ္းစား ၾကရမည္ ထင္သည္။
ျပည္ပေရာက္မီဒီယာသမားမ်ား အားလံုးနီးပါးတြင္ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံဆိုသည္မွာလည္း အဆက္ဆက္ေသာ စစ္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ ျဖစ္သည္မွာ အထူးေျပာစရာလိုမည္ မထင္ပါ။ မီဒီၤယာသမားတေယာက္ဆိုလ်င္ ၇၀ စုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရး လႈိင္းတံပိုး တိုက္ပြဲတခုတြင္ ေထာင္တန္းက်ဖူးသူ။ ေထာင္ထြက္လ်င္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရန္ သစၥာျပဳဖူး ေသာ္လည္း ေတာမခိုႏုိင္သျဖင့္ မီဒီယာသမားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရပါသည္ဟု မီဒီယာကြန္ဖရင့္တခုတြင္ လူသိ ရွင္ၾကားေျပာဖူးသည္။ လူတဦးခ်င္း၏ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္မႈ အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမရွိ။ ျပႆနာက တာ၀န္ယူမႈအပိုင္း။

ဗမာျပည္တြင္ ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံတို႔ ရာစုႏွစ္တ၀က္မက ျပင္းထန္သည္းသန္စြာတိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလ်င္ ျပည္ပေရာက္မီဒီယာသမားမ်ား တြင္က်ယ္ေနရသည္မွာလည္း ထိုတိုက္ပြဲ၏ ကြ်ဲကူးေရပါ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္၏တုိက္ပြဲမ်ား သည္းသန္ျပင္းထန္မႈမရွိပဲ ျပည္ပေရာက္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ မီဒီယာသမားဟူ၍ အခိုင္အမာေပၚလာဖြယ္မရွိ။ ဘီဘီစီသည္ပင္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြင္း ေတာ္လွန္သည့္ လူထုတိုက္ပြဲဘတ္မွ ရပ္တည္ခဲ့သည့္အတြက္ သာမန္ႏုိင္ငံျခားအသံလႊင့္ဌာနမွ ဗမာလူထု လွည္းေနေလွေအာင္း။ ျမင္းေဇာင္းမက်န္ လူသိမ်ားအ၏ကိက္ေတြ႔ရသည္႔ မီဒီယာျဖစ္လာခဲ့သည္မွာ တကဲ့ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ရပ္တည္ခ်က္ပ်က္ယြင္းလ်င္ လူထုက လက္ခံနားေထာင္ေနမည္ဟုမထင္။ စစ္အုပ္စု၏ မီဒီယာအားလံုး လူႀကိဳက္နည္းၿပီး ဖတ္သူ။ ၾကည့္သူ။ နားေထာင္သူ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။

အားလံုးသိၿပီးေသာ္လည္း လိုအပ္လာသျဖင့္ အနည္းငယ္ထည့္သြင္းေျပာရမည့္ သဘာ၀တရားတခုကို တင္ျပပါမည္။ ဖိႏွိပ္သူ တို႔၏ ဖိႏွိပ္ေရးယႏၱရားမ်ားတြင္ မီဒီယာမ်ဳိးစံုသည္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားျဖင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၫကတ္စြာ ဖိႏွိပ္သည္။ မီဒီယာမ်ဳိးစံုျဖင့္ မႈိင္းတိုက္သည္။ အဖိႏွိပ္ခံ လူထုတရပ္လံုး စိတ္ဓာတ္ဗုန္းဗုန္းလဲေအာင္လုပ္သည္။ ဖိႏွိပ္သူတို႔အား ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သူအားလံုးကို အားနည္းခ်က္ရွာ၍ လူသိရွင္ၾကား ဖြင့္ထုတ္တိုက္ခိုက္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ဖိႏွိပ္သူတို႔၏ ေျပာလိုရာမ်ား လႈိင္လႈိင္ ညံေနခဲ့ၿပီး အဖိႏွိပ္ခံေတာ္လွန္သူမ်ား ေျပာလိုသည္တို႔ တိတ္ဆိတ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ဖိႏွိပ္သူတို႔အား ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသူတခ်ဳိ႔ မီဒီယာသမားမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။ က်ေနာ္ထိုသို႔ပင္ ယံုၾကည္သည္။
မည္သည့္လူတန္းစား။ မည္သည့္လူမႈအစုအဖြဲ႔။ မည္သည့္လူမႈအုပ္စုမဆို ၎တို႔ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မီဒီယာမ်ား လိုသည္ပင္ျဖစ္သည္။ အႏိုမ့္ဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႔သည္ပင္ မီဒီယာလိုသည္ပင္။

ေဒါင္းအိုးေ၀စာေစာင္က ေက်ာင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းေျပာရင္း လူထု၏အဖိႏွိပ္ခံရမႈကို ေျပာမည္။ ခ်ဳိးလင္းျပာစာေစာင္က အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာမည္။ ဥပေဒေရးရာစာေစာင္က ဥပေဒ အေၾကာင္းေျပာရင္း စစ္အုပ္စု၏ ဥပေဒေရးရာအမွားမ်ားႏွင့္ လူထု၏ ဥပေဒေရးအရ အေစာ္ကားခံရမႈမ်ားကို ေျပာမည္။ ႏုိင္တင္ေဂးစာေစာင္က က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းမ်ားေျပာရင္း လူထုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႔တဲ့မႈအေၾကာင္းကို ေျပာမည္။ ေရႊခေမာက္မွတ္တမ္းလႊာက အန္အယ္လ္ဒီ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ထုတ္ျပန္မည္။ ထိုသို႔ဆိုင္ရာအေၾကာင္းမ်ားေျပာရင္း။ ေရးရင္း။ သတင္းထုတ္ျပန္ရင္းျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔စည္းရံုးၾကသည္ ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ တိုင္းမဂၢဇင္းသည္ပင္ အီရတ္ႏုိင္ငံကို အေမရိကန္တပ္က ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္သည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၏ Man of the year အျဖစ္ အေမရိကန္တပ္သားတဦးဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တိုင္းမဂၢဇင္းသည္လည္း ဆိုင္ရာကိစၥအတြက္ ၀ါဒျဖန္႔ စည္းရံုးေပးျခင္းသာလ်င္ျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္စရာမရွိ။ ရပ္တည္ခ်က္ကို ဆန္းစစ္ရန္သာ ရွိသည္။

လူထုဘတ္မွရပ္ခံမည့္ မီဒီယာမ်ားမရွိလ်င္္ ဖိႏွိပ္သူတို႔ ေျပာလိုရာေျပာေနသည္ကို မွန္ရာမွန္ေၾကာင္း ေၾကာင္းက်ဳိးသင့္ ျပန္လည္ခုခံႏုိင္ခြင့္ လံုး၀ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္။ လူထုသည္ အသံတိတ္ေနရသည့္ အႄကြင္းမဲ့ အဖိအႏွိပ္ခံမ်ား သက္သက္ဘ၀သို႔ လံုး၀ထိုးက် သြားမည္။ ဖိႏွိပ္သူတို႔၏ ေစာ္ကားမႈမွန္သမွ်ကို ထာ၀ရ နာခံ ရမည့္ လူအႏၶမ်ားျဖစ္သြားေပမည္။ အဖိႏွိပ္ခံတို႔၏ အေမွာင္ေခတ္သို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ သြားရေပမည္။
မီဒီယာလုပ္ငန္းမရွိပဲ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုလုပ္ငန္းမရွိႏုိင္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူထုအား တစုတစည္းတည္းေသာ အေတြးအေခၚ ေပးပို႔ႏုိင္သည့္ေနရာသည္ မီဒီယာမ်ားသာလ်င္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူအတြင္း ညီညြတ္ေရးကို အားေကာင္းေမာင္းသန္ တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ေနရာသည္ မီဒီယာမ်ားသာလ်င္ျဖစ္သည္။ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ဳိးစံုျပည္သူအတြင္း အခ်ယ္အလွယ္မခံေရး အေတြးအေခၚ စိတ္ဓာတ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပးပို႔ႏုိင္သည့္ ေနရာသည္ မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တြန္းလွန္တိုက္ပြဲ၀င္ေရး အေတြးအေခၚ ရဲရဲရင့္ရင့္ တင္ျပႏုိင္ေသာ ေနရာသည္လည္း မီဒီယာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစံုျပည္သူတို႔ တညီတည္းေသာ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲ၀င္ေရးကို အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳေပးႏုိင္ခဲ့သည္မွာလည္း မီဒီယာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မီဒီယာမ်ား၏သဘာ၀အရ တဦးတေယာက္ျခင္းသေဘာမေဆာင္။ စာေစာင္မီဒီယာပင္ ျဖစ္ေစ။ ရုပ္သံမီဒီယာပင္ ျဖစ္ေစ။ အသံလႊင့္မီဒီယာပင္ ျဖစ္ေစ။ နည္းပညာမီဒီယာ (Online Media) ပင္ ျဖစ္ေစ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မီဒီယာတို႔၏ စည္းရံုးေရးအဆင့္အတန္းသည္ စုေပါင္းသေဘာေဆာင္သည္။ မီဒီယာတို႔သည္ စုေပါင္း၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးမွဴး။ စုေပါင္း လႈံေဆာ္ေရးမွဴးႏွင့္ စုေပါင္း စည္းရံုးေရးမွဴးပင္ျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲ၀င္ အားလည္းျဖစ္သည္။
“ဓားသြားထက္။ ကေလာင္သြားထက္သည္” ဟူ၍ပင္ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔ၾကားမွာေတာ့ “မီဒီယာက်ည္” ဟု ေခၚၾကသည္။

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)

No comments: