Wednesday, December 31, 2008

မကဒတ အေပၚသံုးသပ္ခ်က္

(မကဒတ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္၀င္တဦးမွေဆြးေႏြးသည္)

“ပါရမီသက္ကုန္သြားလွ်င္ ပညာသက္ျဖင့္ ဆက္ရမည္” ဟူေသာ စကားရပ္ကို ၾကားဖူးသည္။ မကဒတ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္လည္း ထိုအတိုင္းပင္။ ဤေနရာတြင္ “ပါရမီသက္” ဆိုသည္မွာ ၁၃၅၀ ျပည့္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကို ရည္ညြန္းျခင္းျဖစ္သည္။ “ရွစ္ေလးလံုး - ပါရမီသက္” အစား “က်ဳိးစား အားထုတ္မႈ - ပညာသက္” ျဖင့္ ဆက္ရမည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါသို႕ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီဟု သံုးသပ္ယူဆသည္။ “ပညာသက္” ဘာျဖစ္သင့္သနည္း။ ထိုသည္ကို ဗမာျပည္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ဗကသ) တိုက္ပြဲစဥ္ဆက္၊ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္အညီ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္သည္ ၁၃၅၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ျဖစ္သလို ABSDF (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ၏ အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။ အႏွစ္ ၂၀ ဟူသည္ မ်ဳိးဆက္တဆက္ျဖစ္သည္။
ABSDF အႏွစ္ ၂၀ အား သံုးသပ္ျခင္းသည္ ABSDF ပထမမ်ဳိးဆက္အား သံုးသပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ABSDF ၏ အႏွစ္ ၂၀ ခရီးအား ျပန္ၾကည့္ေသာအခါ --- ABSDF ပထမမ်ဳိးဆက္၏ ေကာင္းမႈမ်ားအျဖစ္ ---
- ABSDF အား ၁၃၅၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု မ်ဳိးဆက္၏ တပ္ဦးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သမိုင္းအေမြ ဆက္ခံကာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။
- ဗမာျပည္အႏွံ႔အျပားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးေဒသအသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု ေက်ာင္းသားအမ်ားစုအား စုစည္း၍ ABSDF အား ဖြဲ႔စည္း ႏုိင္ခဲ့သည္။
- ၁၃၅၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု၏ အျမင့္ဆုံးေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည့္ “ရ ရင္ ရ။ မရ ရင္ ခ်” ေၾကြးေၾကာ္ သံအား လူထုလမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္သေဘာထားကာ ABSDF (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
- စစ္အုပ္စု၏လက္ေအာက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိ ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ (ABSDF ေၾကညာခ်က္ (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပုိဒ္ခြဲ ၄ မွ) --- ဟု ယံုၾကည္ ခံယူကာ ေန၀င္းစစ္အုပ္စုအား အျပီးအျပတ္ ေခ်မႈန္းေဖ်ာက္ဖ်က္မည့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ေအာင္ျမင္သည္အထိိ ဆင္ႏႊဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (ABSDF ေၾကညာခ်က္ (၁) ၇ - ၁၁ - ၈၈။ အပုိဒ္ခြဲ ၅ မွ) --- ေၾကျငာခ်က္ (၁) တြင္ ေဖၚျပ၍ ABSDF အား ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အတိအလင္း ဖြဲ႔စည္း ႏုိင္ခဲ့သည္။
- ဗမာျပည္ေက်ာင္းထုတရပ္လံုးႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတေလ်ာက္လံုးကိုင္စြဲခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအား ABSDF ၏ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚလမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အျဖစ္ တရား၀င္ ျပဌာန္း ကိုင္စြဲႏုိင္ခဲ့သည္။
- လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္အေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္၍ အသက္ေသြးေၾကာ သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္။ စစ္ေရးလမ္းစဥ္တို႔အား ေရးဆြဲျပဌာန္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
- ABSDF ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဥပေဒ။ နည္းဥပေဒ အစရွိေသာ ဥပေဒမ်ားအား ေရးဆြဲျပဌာန္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
ဤေကာင္းမႈမ်ားအတြက္ ပထမမ်ဳိးဆက္ကို ေက်းဇူးတင္ရမည္ပင္။ ထို႔အျပင္ ABSDF ပထမမ်ဳိးဆက္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း တႏုိင္ငံလံုးလကၡဏာေဆာင္သည့္ ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
- DAB ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (၁၉၉၀) - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ “ေရး” ျမိဳ႔သိမ္းတိုက္ပြဲအထိဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့သည္။
- အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (၁၉၉၂) - ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ကုိယ္ပိုင္ေဒသရရွိေရးအတြက္ ဆင္ႏႊဲသည့္ စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။
တႏုိင္ငံလံုးသေဘာေဆာင္သည့္ စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ …
- ရန္သူစစ္အုပ္စု၏ “နဂါးမင္းထိုးစစ္ - ၁၉၉၂ (မာနယ္ပေလာထိုးစစ္)” အား ABSDF အပါအ၀င္ လက္၀ဲလက္ယာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား စုေပါင္းကာ ခုခံကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ဂုဏ္သိကၡာတက္ေစခဲ့သည္။
ဤသည္လည္း ABSDF ပထမမ်ဳိးဆက္၏ ေကာင္းမႈဟုပင္ ယူေသာ္ရမည္ထင္သည္။
ဆက္လက္၍ မကဒတ ပထမမ်ဳိးဆက္၏ မေကာင္းမႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါမည္။
- အုပ္စု၀ါဒ၊ ဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒ အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ (ဖြဲ႔တည္မႈ႔စကတည္းကပင္ ၿမိဳ႕၊ နယ္၊ သပိတ္စခန္း၊ စသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားမွ အုပ္စုဖြဲ႔ ေတာခိုခဲ့ၾကသည္ အေလ့အထမွ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့သည္။)
- အုပ္စုဖြဲ႔ ဗိုလ္က်သည့္ အေလ့အထ အားေကာင္းခဲ့သည္။ (ဤေနရာမွစ၍ တေလ်ာက္လံုး ျဖစ္ခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။)
- ရန္သူစစ္အုပ္စုအေပၚ ျပတ္သားသည့္ အေတြးအေခၚအားနည္းခဲ့သည္။ (ဤအခ်က္သည္ ေရရွည္အားျဖင့္ ယေန႔တိုင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ရန္သူကို ရန္သူလို႔မေခၚနဲ႔၊ တိုက္မရရင္ ရန္သူ႔ ေအာက္လွ်ဳိ၀င္ဟူသည့္ အေတြးအေခၚအား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။)
- တဦးခ်င္း အတတ္ပညာျဖည့္စည္းမႈကိုသာ အေလးသာၿပီး တပ္တည္ေဆာက္ေရးကို အေလးနည္း ခဲ့သည္။ (ဤသို႔ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ဟားဗတ္သို႔ အေျပးၿပိဳင္ၾကေလေတာ့သတည္း။)
- ဘာသာရပ္တခုခ်င္းအလိုက္ ႂကြမ္းက်င္မႈကို အေျခခံၿပီး ပညာရွင္မ်ားဟု အမည္ခံကာ လူထု တရပ္လံုးကို မွားယြင္းသည့္ အေတြးအေခၚေပးခဲ့သည္။
- ငါတို႔လုပ္မွရမယ္၊ ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္မွ ရမယ္ ဟူသည့္ ကယ္တင္ရွင္၀ါဒ အေတြးအေခၚအမွားကို ကုိင္စြဲခဲ့ၾကသည္။
- လူထုကို အထင္အျမင္ေသးသည့္ အေတြးအေခၚရွိခဲ့သည္။
- ႏုိင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးရပ္ခံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ၊ ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာအား ဗဟိုျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္အစား ေငြရွာႏုိင္မႈကို ဗဟိုျပဳကာ ေခါင္းေဆာင္မႈေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အေလ့အထ ထြန္းကားခဲ့သည္။
- ကိုယ္ပုိင္စီးပြားေရး စာၾကက္မ်ားကို ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္ၿပီး ရဲေဘာ္ထုအား ေငြျဖင့္ဖ်ားေယာင္းကာ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေစ၍ ေႂကြးတာယူ၊ ခိုင္းတာလုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႔ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚအမွား တင္သြင္းခဲ့သည္။
- ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ားအေပၚ အလိုလိုက္မႈမ်ားခဲ့သည္။
- ထိုသည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေငြရွင္၊ ေၾကးရွင္မ်ား၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့ရသည္။
- ထိုသည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ပ႐ိုပိုဆယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။
- ထိုသည္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လက္နက္ႏွင့္ ေဒၚလာလဲသည့္အေနအထားသို႔ ဆိုက္ေရာက္ သြားခဲ့သည္။
ယေန႔ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္ဦး၏ မ်ုဳိးဆက္လကၡဏာအား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးပါမည္။ မ်ဳိးဆက္တြက္ခ်က္မႈ ႏွစ္ကာလအရ အႏွစ္ ၂၀ လွ်င္ မ်ဳိးဆက္တဆက္ျဖစ္သည္။ မကဒတသည္ ၂၀၀၈ သို႔ေရာက္ေသာအခါ မ်ဳိးဆက္တဆက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ မကဒတ ပထမမ်ဳိးဆက္ႏွင့္ မကဒတ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထိုမ်ဳိးဆက္ ၂ ခုသည္ သီးျခားလကၡဏာမ်ားကိုယ္စီ ရွိေနၾကသည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသီးျခားလကၡဏာမ်ားအား ေဆြးေႏြးပါမည္။
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ တခြင္တျပင္လံုး လကၡဏာအရ ၂၀ ရာစု၏ ေနာက္ဆံုးမ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ တခြင္တျပင္လံုး လကၡဏာအရ ၂၁ ရာစု၏ ပထမဦးဆံုးမ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ တိုက္႐ိုက္ထြက္ေပၚလာသည့္ အင္အားစု ျဖစ္သည္။
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအား ပထမမ်ဳိးဆက္ႏွင္အတူဆက္ခံလိုက္ပါၿပီး ပထမမ်ဳိးဆက္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေတာ္လွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္္ ခဲ့ၾကသည့္ အင္အားစု ျဖစ္သည္။
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ ၁၃၅၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ “ေကာင္းေမြ (ပါရမီသက္)” အားလံုး (လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ နယ္ေျမ၊ လက္နက္၊ တပ္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္သည့္ အင္အား၊ ၉၀ - ေမ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလာဒ္) ကို လက္ခံရယူၿပီး ေတာ္လွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့သည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ ေကာင္းေမြ (ပါရမီသက္) အႂကြင္းအက်န္မ်ားကိုသာ လက္ခံရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆိုးေမြမ်ား (ဥပမာ - အၾကမ္းမဖက္ေရးအပါအ၀င္ တိုက္လို႔မရရင္ သူ႕ေအာက္ကို၀င္လုပ္ ဆိုသည့္အေလွ်ာ့ေပးေရးအေတြးအေခၚမ်ား၊ အင္အား ကိုယ္ေရစစ္မႈ) ကိုသာ လက္ခံရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး “အားထုတ္မႈ - ပညာသက္” ျဖင့္ ေတာ္လွန္သည့္ႏုိင္ငံေရးက်န္းမာမႈကို ဆက္ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္မႈမရွိပဲ စစ္အုပ္စုအျဖစ္ ေျဗာင္ ရပ္တည္ေနရသည့္ ရန္သူႏွင့္ အေျခခံဥပေဒမရွိပဲ အစိုးရလုပ္ေနရသည့္ ရန္သူအား ႏုိင္ငံေရးအသာ စီးျဖင့္ ေတာ္လွန္သည့္ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ စစ္အုပ္စုမွစိတ္ႀကိဳက္ေရးစြဲထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေျခအေနႏွင့္ စစ္ဗိုလ္တမတ္သားပါလီမန္ျဖင့္ တရား၀င္အစိုးရလုပ္မည့္ရန္သူအား ႏုိင္ငံေရး ဗလံုးဗေထြးအေျခအေနျဖင့္ ေတာ္လွန္သည့္ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သူမ်ား ျဖစ္သည္။
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနအရ လူအခြင့္အေရး၊ အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး … စသည္မ်ားကို သြင္းကုန္အျဖစ္တင္သြင္းေနသည့္ ကမၻာ့အေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ရသည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
(ဤေနရာတြင္ အလွ်င္းသင့္သျဖင့္ အႏွစ္ ၂၀ ကာလ တပ္ဦးအတြင္း ေပးခဲ့သည္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္း အမ်ဳိးအစားမ်ားအား မိမိသိမီသေလာက္ တင္ျပသြားပါမည္ …
- အေမရိကန္သံတမန္ဂု႐ုႀကီး ကစ္ဆင္းဂ်ား၏ နာမည္ေက်ာ္ လြန္းျပန္ သံတမန္နည္းနာသင္တန္း၊
- အၾကမ္းမဖက္ႏုိင္ငံေရးအန္တုမႈ (PD) သင္တန္း
- လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အေျခခံဥပေဒ၊ ဖက္ဒရယ္သင္တန္း
- သတင္းေထာက္သင္တန္း
- ႏုိင္ငံျခားေရးသင္တန္း၊
- အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈသင္တန္း
- ပဋိပကၡ ညႇိႏွဳိင္းအေျဖရွာျခင္းသင္တန္း
- လူထုအဓိက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသင္တန္း
- (CO) သင္တန္း … စသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို အားမေပးသည့္ အေတြးအေခၚ အခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးေပးမည့္ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။)
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနအရ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ပြဲအား သြင္းကုန္အျဖစ္တင္သြင္းေနသည့္ ကမၻာ့အေျခအေနေအာက္တြင္ ေတာ္လွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
(ဤေနရာတြင္ အလွ်င္းသင့္သျဖင့္ ထိုကမၻာ့အခင္းအက်င္းမွ ဖန္တီးလိုက္သည့္ ထင္ရွားထူးျခား သည့္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေနအား မိမိသိမီသမွ် တင္ျပပါမည္။
- “ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲတြင္ ၾကားမရွိ ရန္သူႏုိင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံ သာရွိသည္” ဟူေသာ ႏုိင္ငံတကာတည္ၿငိမ္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ေပၚလစီအား အေမရိကန္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း
- အာဖဂန္နစၥတန္ကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲ၍ သိမ္းပိုက္ျခင္း
- မိစၦာ၀န္႐ိုးစြန္း ၃ ႏုိင္ငံ စာရင္းအား တင္သြင္း ေၾကညာျခင္း
- အီရတ္ႏုိင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲ၍ သိမ္းပိုက္ျခင္း
- ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ စစ္အာဏာသိမ္းပြဲအား အေမရိကန္မွ ေထာက္ခံလိုက္ျခင္း
- ထိုင္းအာဏာသိမ္းပြဲအား အေမရိကန္မွကန္႔ကြက္မႈမျပဳျခင္း …
စသည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရးစံမ်ားမွ ခြဲထြက္လာသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။)
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ စစ္ေအးလြန္ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ရသည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ ဒုတိယစစ္ေအးေခတ္ (၂၀၀၅ - ကစ္ဆင္းဂ်ား၏ စာအုပ္တြင္ “ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၏ ဗဟိုဆြဲအားသည္ အတၱလန္တစ္မွ ပစိဖိတ္သို႔ ေ႐ႊ႕လာၿပီ”ဟု ေရသားခဲ့ၿပီး ကတည္းက စတင္ခ့ဲသည္။ နာဂစ္တြင္ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာမ်ား ပင္လယ္၀ေရာက္မွ ျပန္ထြက္သြားျခင္းသည္ ထိုအေျခအေန၏ ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္သည္။) တြင္ ေတာ္လွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရး တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ရမည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္ေရးတိုက္ပြဲကို အားျပဳခဲ့သည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ ျပည္တြင္းလူထုကိုမွီခိုကာ ေတာ္လွန္စစ္ႏြဲရမည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
- ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႏွင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေ႐ႊ၀ါေရာင္အေႂကြးျဖင့္ အဆံုးသတ္ ခဲ့ရသည့္ အင္အားစုျဖစ္သည္။
- ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ ေ႐ႊ၀ါေရာင္အေႂကြးျဖင့္ ေတာ္လွန္သည့္ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္မ်ားကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။
ဤသည္မ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္ ၂ ဆက္၏ အေျခခံကြဲျပားသည့္ ၾကင္အင္လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။
ဆက္လက္၍ မ်ဳိးဆက္ ၂ ဆက္၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ က်ေရာက္မည့္ တာ၀န္အသီးသီးကို ေဆြးေႏြးပါမည္။ တပ္ဦး၏ စုဖြဲ႔ပံုကို ဤသို႔ခ်ိတ္ဆက္ တာ၀န္ခြဲေ၀ရမည္ဟုျမင္သည္။
“ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ မ႑ိဳင္အင္အား၊ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ အဓိက အင္အား။”
ထိုသို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ေျပာသနည္း။ သမိုင္းဆိုင္ရာမုခ်လကၡဏာအရ ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ ရပ္တန္႔ေနသည့္ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္သည္ အခိုင္အမာအခ်က္အလက္မ်ားအရ မုခ်တိုးပြားလာမည့္ မ်ဳိးဆက္ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ မည္သို႔တိုးပြားမည္နည္း။ မရွိရာမွာ ရွိရာသို႔ တိုးပြားမည္။ အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းသို႔ တိုးပြားမည္။
ပထမမ်ဳိးဆက္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မ႑ိဳင္အင္အားစုျဖစ္သနည္း။ မကဒတ၏ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ မကဒတ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္လ်င္ ပဓာနကာယကံရွင္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တာ၀န္ကို မကဒတတြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ပထမမ်ဳိးဆက္၀င္မ်ားမွ ျငင္းပါယ္ခြင့္မရွိ။ မကဒတတြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနသည့္ ပထမမ်ဳိးဆက္၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ႀကီးေလးမႈသည္ ထိုေနရာမွ စတင္သည္။
မကဒတတြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနသည့္ ပထမမ်ဳိးဆက္၀င္မ်ားသည္
- ရွစ္ေလးလံုးတိုက္ပြဲမွထားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲအေမြအႏွစ္မ်ားအား ဆက္လက္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းေရး၊
- မကဒတ တည္တံ့ခိုင္မာေရး၊
- မကဒတ တပ္ဦးအခန္းျပန္လည္ ေရာက္ရွိေရး၊
- ေက်ာင္းသားထု ညီညြတ္ေရး၊
- ျပည္သူလူထုအတြင္း တိုက္ပြဲ၀င္အင္အားမ်ား စုစည္းညီညြတ္ေစေရးႏွင့္
- မကဒတ၏ ဦးတည္ခ်က္ ၄ ရပ္ အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစေရး
စသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား မကဒတ၏ ပထမမ်ဳိးဆက္မ်ားမွ ပဓာနက်သည့္ မ႑ိဳင္အခန္းမွ ေန၍ အဓိကအင္အားစုျဖစ္သည့္ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ႏွင့္လက္တြဲကာ တက္ႂကြသည့္တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။
မကဒတတြင္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနသည့္ ပထမမ်ဳိးဆက္၀င္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားတြင္ မကဒတ တည္တံ့ေရး၊ ခိုင္မာေရးသည္ အခရာ အက်ဆံုး ျဖစ္သည္။ မကဒတ တည္တံ့ေရး၊ ခိုင္မာေရးအတြက္ မကဒတ ပထမမ်ဳိးဆက္၏ ႏုိင္ငံေရးေဟာင္း ႏုိင္ငံေရးအမွားမ်ားအားလံုးကို အႂကြင္းမဲ့ဆန္႔က်င္သြားရန္ လိုသည္။ အထူးအားျဖင့္ ဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒလုပ္ဟန္သည္ မကဒတအား နင္းေခ်ရာတြင္ အဆံုးအျဖတ္ က်ခဲ့သည္။ ၎အား အကုန္အစင္တိုက္ဖ်က္သြားရန္လိုသည္။
ဗဟိုဦးစီး ဒီမိုကေရစီကို အားေကာင္း ေတာင့္တင္းသည့္ လုပ္ဟန္ကို ထူေထာင္ရန္လိုသည္။ လူကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားသည္ထက္ မူကို ဗဟိုျပဳစဥ္းစားသည့္ လုပ္ဟန္ကို ထူေထာင္ရမည္။ တဦးခ်င္း (သို႔) အစုအဖြဲ႔တခု၏ စဥ္းစားခ်က္အား လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သည္ထက္ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ဟန္ကို ထူေထာင္ရမည္။ ဗဟိုဦးစီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အားေကာင္းရန္ ထူေထာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အား ေစတနာအပါဆံုး တပ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ဟန္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဦးစီး ဒီမိုကေရစီပ်က္ျခင္းသည္ အဖြ႔ဲအစည္းပ်က္စီးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
မကဒတသည္ ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားထုႏွင့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုး၏ လက္နက္ကိုိင္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အခိုင္အမာ ထုူေထာင္ရမည္။ မကဒတ၏ တပ္ဦးျဖစ္မႈသည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ကို မည္မွ်တာ၀န္ေက်ေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္ ဆိုသည့္ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္႐ြက္မႈအပိုင္းအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ဗဟိန္းတို႔မွ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုဆက္လက္ရွင္းလင္းရန္လိုသည္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ေရးလုပ္သည့္ အဆင္အလာရွိ၊ မရွိဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားသမဂၢအစဥ္အလာတြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမ်ားရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာဆိုပါသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသည္ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားသာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုက္ပြဲလမ္းမွားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ အယူအဆသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရး ႏုိင္ငံေရးမီး႐ႈးမီးပန္းမ်ားလႊတ္ကာ စီးပြားျဖစ္ေနသူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး မႈိင္းတုိက္မႈသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ အစဥ္အလာအရ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တိုက္ပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔အရ ပါ၀င္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အား လက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ ဗကသ သည္ “ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္” အားဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထို “ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္”၏ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ သင္တန္းေပးမႈအားလံုးသည္ စစ္တပ္တခု၏ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ အခိုင္အမာအခ်က္အလက္အရ ေျပာရလ်င္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ရန္ႏုိင္သည္ ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္ အားစတင္ ထူေထာင္သူပင္ျဖစ္ၿပီး သံမဏိ ထြန္းရွိန္ဟု ပင္တြင္သည္။ လက္ေတြ႔ အခ်က္အလက္အရလည္း နယ္ခ်ဲ႔အား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ စုစည္းေသာအခါ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၀င္ ၃ ဦး ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဗကသဥကၠျဖစ္သည္ ကိုလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်)၊ ဗကသ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္ ကိုထြန္းရွိန္ (ဗိုလ္ရန္ႏုိင္)၊ နယ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ ကိုလွ (ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ)တုိ႔ျဖစ္သည္။
ထို႔အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေကာက္ခ်က္ခ်ရလွ်င္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားသံမဏိတပ္ ၏ အဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ညီညြတ္သည္။ ထိုတရားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ခ်ီရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ လုပ္ရမည့္ ေက်ာင္းသား၀တၱရားဆိုင္ရာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းလည္းျဖစ္သည္။ မကဒတအား တပ္ဦးအခန္း ျပန္လည္ျမင့္တင္ေရး၏ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ၊ တရားဆိုင္ရာ၊ အစဥ္အလာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈလည္း ျဖစ္သည္။
မကဒတသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တရား၀င္တည္ရွိႏုိင္ခြင့္မရွိျခင္းဆိုသည့္ အေျခအေနမွ ေပၚထြက္လာ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ သမိုင္းအစဥ္အလာအား ျပန္လည္ၾကည့္ဆုိပါက ေက်ာင္းသားထုညီညြတ္ေရးအတြက္ တစိုက္မက္မက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အေျခအေနအရ မကဒတသည္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးတြင္ အခိုင္အမာဆံုးတည္ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းသားအင္အားစုျဖစ္သည္။ အခိုင္အမာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးတာ၀န္အား မကဒတမွ မုခ်ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးတာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ မကဒတ တည္တံ့ခိုင္မာေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သလို မကဒတ တပ္ဦးအခန္းျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ထိုအျပင္ မကဒတအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လက္သြားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ားအတြက္လည္း အသက္တမွ် အေရးႀကီးသည္။
မကဒတ ဆက္လက္သြားသင့္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေျခလွမ္း (၂) လွမ္းအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါမည္။
- ေက်ာင္းသားထု ညီညြတ္ေရး၊
- တိုက္ပြဲ၀င္အင္အားမ်ား စုစည္းညီညြတ္ေစေရး တို႔ပင္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားထုညီညြတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ဗမာျပည္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၃ ႀကိမ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၈၈ ကိုမင္းကိုႏုိင္၊ ကိုမိုးသီးဇြန္တို႔မွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ၁၉၉၃ အိုးေ၀ေဇာ္ (ရဲေဘာ္ ထက္မိုး) ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ဗကသ (ယာယီ)ႏွင့္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ (ဗကသ) တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ၈၈ ေက်ာင္သားသမဂၢသည္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၉၃ ဗကသ (ယာယီ) သည္ ဗကသ ႏုိင္ငံျခားေရးေကာ္မတီအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။ အနီးဆံုးေနရာမွစတင္ကာ ညီညြတ္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ ရမည္။ ထိုညီညြတ္ေရးျဖင့္ ျပည္တြင္းအင္အားစုျဖစ္သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ဗကသအား ဆက္လက္၍ ညီညြတ္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ရမည္။
ျပည္တြင္းေက်ာင္းသားအင္အားစုမ်ားထဲတြင္္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ၂၁ ရာစု ဗမာျပည္ယဥ္ေက်းမႈအခင္းအက်င္း အတြင္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားအင္အားစုကို အထူးျပဳေျပာလိုပါသည္။ ၂၁ ရာစု ဗမာျပည္တြင္ ယခင္ႏွင့္မတူသည့္ ပညာေရး အေဆာက္အဦသစ္တခုေပၚခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ တကၠသိုလ္။ ၂၀၀၇ လႈပ္ရွားမႈ၌ သံဃာေတာ္မ်ား၏ “ေသာသုဇန ဘိကၡဴ” ဟူေသာ စည္း႐ံုးေရးကို သတိထားမိမည္ ထင္ပါသည္။ ၎သည္ ဗုဒၶဘာသာတကၠသိုလ္မွ စာသင္သား သံဃာမ်ား၏ အစည္းအ႐ံုးျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေက်ာင္းသားသမဂၢဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ထို႔အစည္းအ႐ံုးအားလည္း ေက်ာင္းသားအင္အားစုအျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ထို “ေသာသုဇန ဘိကၡဴ” အဖြဲ႔အားထည့္သြင္းရမည္ဟု ျမင္ပါသည္။
ဤသည္ မကဒတ ေရွ႕ဆက္လက္လွမ္းရမည့္ ႏုိင္ငံေရးေျခလွမ္းမ်ားထဲမွ ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးမွတဆင့္ တိုက္ပြဲ၀င္အင္အားစုမ်ားညီညြတ္ေရးကို လွမ္းရပါမည္။ ယေန႔ဗမာျပည္၏ တိုက္ပြဲေသာ့ခ်က္သည္ တိုက္ပြဲ၀င္အင္အားစုမ်ား ညီညြတ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘံုတူညီခ်က္ရွာကာ စစ္အာဏာရွင္တိုက္ဖ်က္ေရး တိုက္ပြဲ၀င္အင္အားစုမ်ားအား ညီညြတ္ ေရးတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တိုက္မရရင္သူ႔ေအာက္၀င္ဆိုသည့္ အယူအျမင္ရွိသူမ်ားႏွင့္၊ ကယ္တင္ရွင္ ေမွ်ာ္သူမ်ားႏွင့္ေတာ့ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္မလိုပါ။ တတ္ႂကြသည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ဟန္ရွိသည့္ မည္သည့္လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမဆိုႏွင့္ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရမည္။ အဓိက အားျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ တိုက္ပြဲ၀င္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။
၂၁ ရာစု၏ ပထမမ်ဳိးဆက္သည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ေသာ ႏုိုးၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရာက္ရွိလာေခ်ၿပီ။ ကမၻာေလာကတြင္ ျဖစ္တည္ေနသမွ်အရာအားလံုးသည္ သခၤါရ ဓမၼသာလွ်င္ တည္ၿမဲသည္။ အေဟာင္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းလွ်င္ အသစ္ျဖစ္တည္ပါသည္။ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့ေနသည့္ အေဟာင္း၏ေနရာတြင္ အသစ္သည္ လက္ဆက္အားေကာင္းစြာ အစားထိုးေလ့ရွိပါသည္။ ငါတို႔လုပ္မွရမယ္၊ ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္မွ ရမယ္ဟူသည့္ ကယ္တင္ရွင္၀ါဒ အေတြးအေခၚသည္ ေခတ္မမီေတာ့ပါ။ သခင္မ်ဳိးဆက္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ကြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာအခါ ၀ံႆႏုမ်ဳိးဆက္ ဖယ္ေပးရပါသည္။ သမိုင္းသံေ၀ဂ သည္ ယူတတ္လ်င္ ျမတ္ပါသည္။
တသီးတျခား အေလးျပဳခ်င္သူ ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ၇၀ စုႏွစ္မ်ား မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္ ေမာင္ေမာင္တိတ္ကို အေလးျပဳပါသည္။ သူသည္ ေက်ာင္းသားတိုက္ပြဲအားလံုးကို အဆက္မျပတ္တမ္း တတ္ႂကြသည့္ အခန္းမွ လိုက္ပါခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုေသထိုက္သူကို ႐ိုေသျခင္းသည္ မဂၤလာရွိပါသည္။

အားလံုးကို ေက်းဇူူးတင္ပါသည္။

တပ္ဦးအခန္းကို ျမင့္တင္ၾက
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မုခ်က်ဆံုးရမည္
ဒီအေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္

ရဲေဘာ္ ျမင့္ဘုန္းႏုိင္
(ဒုတိယ မ်ဳိးဆက္၀င္တဦး)

Friday, December 26, 2008

ကမ္းတတ္တိုက္ပြဲ

ေလာကဓံကလည္း အႏုိင္က်င့္တယ္
ဘ၀ကလည္း အဖိတ္အစင္မ်ားတယ္
ပဋိပကၡေတြဟာ ဆီလိုအေပါက္ရွာၿပီး ထြက္လာၾကတယ္။

စားၾကတယ္
လူကို လူခ်င္းစားၾကတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔
ငါ့ေခ်ာတိုင္ေလးကိုမွ
၀တ္ဆီေတြ တျဗန္းျဗန္း ပတ္ေနရတာတဲ့တုန္း။

အဖတ္ဆယ္မရတဲ့
ေခတ္ကာလကလည္း အရည္က်ဲလြန္းလွတယ္
အဲဒီလို ေခတ္ကာလမွာမွ
အလံစိုက္ဖို႔ လူျဖစ္လာရတာဆိုေတာ့
“ဆကပ္တိုတို၀တ္ ေအာက္စလြတ္ရင္ဖံုး။”

ဘယ္သူ႔ကိုမွ
ျမဴဆြယ္ဖ်ားေယာင္းတာ မလုပ္ခဲ့ဘူး
ဘယ္သူရဲ႕
ျမဴဆြယ္ဖ်ားေယာင္းတာကိုမွလည္း မလုပ္ခဲ့ဘူး
ငါ့အဓိပၸါယ္ကိုငါ ထြန္ယက္တယ္
ေနပူမေရွာင္
မိုး႐ြာမေရွာင္ ထြန္ယက္တယ္။

မက္မက္စက္စက္ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့တယ္
ငါ့ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ
ယံုၾကည္ခ့ဲတယ္
လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ကလည္း ယံုၾကည္ခဲ့တယ္
ယခုလည္း ယံုၾကည္ခဲ့တယ္
အ႐ိုင္းစိုင္းဆံုး ယံုၾကည္ခဲ့တယ္
ငါ့ေသြးေတြထဲ ၀င္ေရာက္ေနတဲ့အထိ ယံုၾကည္ခဲ့တယ္။

ငါ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွာပဲေနတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ တဦးခ်င္းကိစၥပဲတဲ့လား
တကိုယ္ေတာ္၀ါဒန႔ဲ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မယ္တဲ့လား
ငါ ဒါကို ရယ္သြမ္းေသြးမိတယ္
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ စည္း႐ံုးစုဖြဲ႔ျခင္းျဖစ္တယ္
ပစၥဳပၸန္ကိစၥလည္းျဖစ္တယ္
ငါပစၥဳပၸန္တည့္တည့္မွ ေနတယ္။

ဘာတဲ့ …
ပန္းေရာင္ဆိုပါလား
ငါ ဘယ္ေတာ့မွ အနီကို အနက္အစြန္းမခံဘူး
ငါဘယ္ေတာ့မွ ၾကက္ေသြးေရာင္ မျဖစ္ခဲ့ဘူး
တရားေသမဟုတ္ဘူး လမ္းညႊန္။

တရားမွ်တမႈေတြ မိုးလို႐ြာ
ေအးခ်မ္းၾကပါေစ
အမွန္တရားေတြ ေနလိုသာ
ေႏြးေထြးၾကပါေစ
လူအခ်င္းခ်င္းေသြးစုတ္ျခင္း
ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

သမိုုင္းကို မ်က္ရည္ခံထိုးလိမ့္မယ္ထင္သလား
ငါ့႐ိုးသားမႈကို ငါယံုၾကည္တယ္
ျပက္ျပက္သားသားကို ယံုၾကည္တယ္။

ဘယ္သူေတြ
အကုန္အစင္ ႐ိုးသားခဲ့ၾကသလဲ
အကုန္အစင္ ႐ိုးသားသူသာ
အကုန္အစင္ ရရွိေပလိမ့္။

ေၾကမြရမွာတဲ့လား
ဒီလိုပါပဲ
အထုအေထာင္းေတြၾကားက
သံမဏိသားက်လာၾကတဲ့
ငါ့ေရွ႕က ငါ့ခ်စ္သူေတြကို ငါခ်စ္တယ္။

ဒါ
ငါတို႔ေခတ္တဲ့လား
မဟုတ္ဘူး
ဒါ
ငါတို႔ေခတ္မဟုတ္ေသးဘူး
ငါတို႔ေခတ္ဟာ ဒီလိုျဖစ္ခြင့္မရွိဘူး
ငါတို႔ေခတ္ကို ေရာက္ဖို႔ ငါတို႔ထူေထာင္ရဦးမယ္။

ညိဳထက္(လမ္းသစ္ဦး)

Thursday, December 25, 2008

၀မ္းစာရွာၾကသူမ်ား

ငါ့ကို
ေကာက္စိုက္သမေတြ ေကာက္စိုက္ၾကသလိုမ်ဳိး
တစစီဖဲ့ၿပီး ႐ႊံ႕ေျမထဲႏွစ္လိုက္ၾကတယ္။

ေနာက္ၿပီး
ႏွင္းမႈံေဖြးလႊ ေဆာင္းဦးစေရာက္ရင္လည္း
အသီးအပြင့္ေတြကို ရိတ္သိမ္းၾကဦးမယ္တဲ့။

၁၆၊ ၆၊ ၂၀၀၀

အေဖ

ဒီလက က်ေနာ့္သားေမြးတဲ့ လ ပါ။ အေဖ့ကုိ သတိရသြားလို႔ က်ေနာ္ ၂၀၀၀ ေလာက္က ေရးထားတဲ့ ကဗ်ာေလးကို ျပန္တင္လိုက္ပါတယ္။ က်ေနာ္ဒီကဗ်ာကို ေဒါင္းအိုးေ၀ရဲ႕ ၀ထၳဳတိုတပုဒ္ထဲမွာ ထည့္သံုးထားတာေတာ့ရွိပါတယ္။ သီးျခားကဗ်ာအျဖစ္တင္တာကေတာ့ ဒါ ပထမဆံုးပါ။ ၁၉၉၇ မွာ အေဖဆံုးပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က က်ေနာ္ အေျခခံေဒသထိုးေဖာက္ေရးခရီးစဥ္ထြက္ခဲ့တဲ့ ထိုးစစ္ခရီးစဥ္အတြင္း ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဖက္ ေတာင္ေတြေပၚမ်ာပါ။ က်ေနာ္ အေဖဆံုးေၾကာင္း သိတာကေတာ့ ၂၀၀၀ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအပုဒ္က (၁၉၉၄) က်ေနာ့္ေမြးေန႔ မွာ ေရးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအပုဒ္ကေတာ့ အေဖဆံုးေၾကာင္းၾကားတဲ့ ၂၀၀၀ မွာေရးခဲ့တာပါ။ အမွတ္တရေလးတင္ထားခ်င္လို႔ပါ။

အေဖ


ေလာကဓံ႐ိုင္း
ေလၾကမ္း လႈိင္းထန္
ေက်ာက္ဆူးရန္ၾကား
ေဖာက္လမ္းမထင္၊ သမုဒ္ျပင္၌
ပ့ဲဦးညြန္ႏွင္ မာလိန္ရွင္။


မာလိန္မွဴးမဲ့
ကမ္းေ၀းခဲ့ၿပီ
ေႂကြးေဟာင္းအသို႔ဆပ္မည္နည္း။

၁၁၊ ၇၊ ၂၀၀၀

Saturday, December 6, 2008

မတူေသာအစိမ္း

ပ်ဥ္းမနားဆိုတာ
ကဗ်ာၿမိဳ႕
အႏုပညာဂုဏ္ပုဒ္ေတြနဲ႔
ေတာက္ေျပာင္၀င္းလက္ခဲ့။

ကဗ်ာနဲ႔စစ္
သဟဇာတမျဖစ္ႏုိင္။
အခုေတာ့
ကဗ်ာနဲ႔စစ္
ဂူတဂူထဲႏွစ္ေကာင္ေအာင္းသလိုျဖစ္ခဲ့ရ။

`အခ်စ္ေရ …
႐ိုးမစိမ္းစိမ္း၊ ပ်ဥ္းမနားအစိမ္းေတြၾကားမွာ
အခုဆို
စူဠသု႔ဘဒၵါမုန္းတဲ့
ပန္းေတြေ၀ေနေရာေပါ့´

မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးဆရာ
ဆႏၵန္ဆင္မင္းကို အညိဳးသိုေနတဲ့
စူဠသု႔ဘဒၵါလိုလူေတြ
ဘုရားဗိုက္ေဖါက္ၿပီး
အသိုက္ေဆာက္ေနတဲ့အျဖစ္ပါ။

အခုေတာ့ …
အင္ၾကင္းပန္းေတြ … ေႂကြ …။

ပ်ဥ္းမနား ၾကပ္ေျပးကုိ ရန္သူက ေနျပည္ေတာ္ဆိုၿပီး ေျပာင္းစဥ္ကာက ေရးထားတဲ့ကဗ်ာ အဲဒီကာက ေခတ္ၿပိဳင္၀ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)

အစၨ်တၱ အစီရင္ခံစာ

အလြမ္းေတြေပါင္းထူလြန္းတဲ့ ယာခင္းပါကြဲ႔။

အမုန္းေတြ၊ ဒါဏ္ရာေတြကိုသာ
တသက္တာ စားသံုးခဲ့ရသူျဖစ္လို႔မို႔
ကုိယ့္၀တ္စံုဟာ အနီေရာင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။
(ဒါေပမယ့္ … အဲဒီအနီေရာင္ဟာ
ကုိယ့္ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္ေတြထဲက
စိမ့္ထြက္လာတဲ့ ေသြးေတြပါကြယ္။)

အခ်စ္ရယ္ …
တကယ့္တကယ္ ကုိယ္ခ်စ္တာက - အျပာ။

အေရွ႕အလယ္ပုိင္းက ေသနတ္သံေတြ ၾကားေယာင္
ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ေတာင္ယာထဲက ေသြးေတြကို ျမင္ေယာင္
ကုိယ့္ရင္ထဲက အမွန္တကယ္အတၱေတြကို
ေယာင္လို႔ေတာင္ ေဖၚျပခြင့္မရခဲ့။

ေနစၾက၀ဌာအဖြဲ႔အစည္းထဲက
သက္ရွိေတြေနတဲ့ ကမာၻၿဂိဳလ္တဲ့လား
မီးခိုးမဆံုး၊ မိုးမဆံုး ယမ္းေငြ႔ေတြဖံုးလႊမ္း
စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးရပ္၀န္း။

တိရိစာၧန္က တိရိစၧာန္ကိုသတ္
တိရိစၧာက လူကိုသတ္
လူက တိရီစၧာန္ကိုသတ္
လူက လူကိုသတ္
ကမာၻႀကီးလံုးတယ္ဆိုတာ
ဒါကုိမ်ားေျပာတာလား။

လက္တီက်ဴ႕၊ ေလာင္တီက်ဴ႕ေတြနဲ႔
ထိမ္းခတ္ခံထားရတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြပါကြယ္။
ကုိယ္တိုင္မွာကလည္း
အေနမွန္ အေရျပားေတြေအာက္က
ဧကန္တရားေတြ ထူးခတ္ခံထားရတဲ့ အက်ဥ္းသား
အခိုးအေငြေတြမ်ားလြန္းလို႔ထင္ရဲ႕
အိုဇံုးလႊာေပါက္ၿပဲသြားရတယ္တဲ့
ကူးဆက္ေရာဂါေတြ ထင္တာထက္ မ်ားျပားေနတယ္။
ႏွစ္ဆယ့္တရာစုမွာ
ေရရွားပါးမႈအႏၱရယ္ရွိသတဲ့
ရင္ေတြပူလိုက္တာ။

အလြမ္းေတြ ေပါင္းထူလြန္းတဲ့ယာခင္းပါ
ဗံုးေပါက္ကြဲသံေတြနဲ႔ျခားနားစြာ
ခ်စ္ရသူေတြရဲ႕ ရင္ခံုသံကို ၾကားနာခ်င္တယ္။
အခ်စ္ရယ္ …
တကယ့္ တကယ္ ကုိယ္ခ်စ္တာက - အျပာ

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)